www.muangthai-mtm.com

บริการดูแลต้นไม้และสวน

บริการดูแลต้นไม้และสวน
บริษัทฯ รับจัดต้นไม้กระถางสำหรับประดับภายในสำนักงาน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน รับดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และสวน ตัดแต่งพุ่มไม้ เปลี่ยนต้นไม้ในแปลงปลูก ให้ปุ๋ยและกำจัดศัตรูพืช โดยทีมงานที่มีประสบการณ์