www.muangthai-mtm.com

บริการรักษาความปลอดภัย

บริการรักษาความปลอดภัย
บริษัทรักษาความปลอดภัย เมืองไทยแมเนจเม้นจ์ จำกัด
ก่อตั้งขึ้นจากทีมงานผู้บริหารงานบริษัทรักษาความปลอดภัย ที่มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญ และมีศักยภาพ สามารถทำงานได้อย่างราบรื่น เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า สามารถวางแผนงานรักษาความปลอดภัยได้ตามนโยบายของลูกค้า และเป็นไปตามหลักมาตรฐานงานรักษาความปลอดภัย

รวมทั้งนำเทคโนโลยีทันสมัยสนับสนุนระบบการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คุ้มค่างบประมาณของลูกค้า จึงทำให้บริษัทรักษาความปลอดภัย เมืองไทยแมเนจเม้นท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหลากหลายธุรกิจ

บริษัทรักษาความปลอดภัย เมืองไทยแมเนจเม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 พนักงานทุกคนได้รับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน